Įvertinkite

Administracinė informacija

Veikla ir projektai

Projektai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. išregistravus Lazdynų polikliniką iš Juridinių asmenų registro, VšĮ Lazdynų poliklinika vadinasi VšĮ Karoliniškių poliklinikos Lazdynų sveikatos priežiūros centras.


VšĮ Karoliniškių poliklinikos vykdomi projektai

Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje ir VšĮ Lazdynų poliklinikoje


„Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Karoliniškių poliklinika ir viešojoje įstaigoje Lazdynų poliklinika“ pagal priemonę 08.4.2-ESFA-K-616.

Projekto tikslas:
Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Karoliniškių poliklinikos ir Lazdynų poliklinikos pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Projekto metu numatoma šiose sveikatos priežiūros įstaigose išbandyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį pacientams, sergantiems cukrinis diabetu ir hipertenzine širdies liga.

Projekto santrauka:
Projekto metu numatoma išbandyti inovatyvų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Poliligotų pacientų priežiūros modelį  (angl. – Multimorbidity Care Model), pasirenkant taikyti Europos Komisijos rekomenduotas sekcijas ir komponentes, apimančias sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pacientų priežiūrą, konsultacinę sistemą specialistams, pagalbą pacientui ir šeimai įsisavinti ar pagerinti savipriežiūrą ir esamas informacines sistemas ir technologijas.

Projekto metu numatoma organizuoti mokymus projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, taip pat lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams, siekiant išbandyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, sudarantį prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Projekto vertė – 262 217,72 Eur

Projekto įgyvendinimo terminas – 2020 spalio mėn. – 2022 spalio mėn.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.

VšĮ Karolniškių poliklinikos įgyvendinti projektai:

PASP veiklos efektyvumo didinimas

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę 08.1.3-CPVA-R-609.

Projekto tikslas:
Pagerinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos teikiamų pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.

Projekto santrauka:
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad visuomenė sparčiai sensta bei ilgėja jos gyvenimo trukmė. Vienas iš esminių iššūkių, su kuriuo susiduriama – užtikrinti produktyvios visuomenės narių sveiką nepriklausomą senėjimą, siekiant sumažinti neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, savarankiškumui ir darbingumui, užkirsti kelią socialinės atskirties ir skurdo rizikai.
VšĮ Karoliniškių  poliklinikos teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, siekiamas užtikrinti atliekant patalpų remontą (Šeimos, Vaikų ir Odontologijos skyrių), įsigyjant medicininę bei kitą įrangą, transporto priemones ir eilių valdymo sistemas.
Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gaus visi įstaigoje prisirašę gyventojai, o taip pat jos darbuotojai, kaip netiesioginė tikslinė grupė.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius (P.S.363) – 1 vnt.
Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (P.B.236) – 31.041 asmenų (apskaičiuota pagal CPVA metodiką).
Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gaus visi įstaigoje prisirašę gyventojai (2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė – 58 868 žm.), o taip pat jos darbuotojai, kaip netiesioginė tikslinė grupė. Tikslinės grupės dydis – 59.306 gyventojai , iš kurių 0-17 m. – 10.459 gyventojai, 18 – 55 m. ir vyresni gyventojai – 48 847.
Projekto netiesioginį poveikį pajus visi asmenys, kuriems gali būti suteiktos paslaugos atnaujintoje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Antrinio lygio ir reabilitacijos paslaugų plėtra

„Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę Nr. VP 3-2.1-SAM-10-V.

2010 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-605 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ VšĮ Karoliniškių poliklinikos projekto „Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas.

Projekto tikslas:
Gerinti antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Karoliniškių poliklinikoje, modernizuojant šių paslaugų infrastruktūrą.

Projekto uždaviniai:
Rekonstruoti II lygio ambulatorinėms ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti skirtas patalpas ir įsigyti reikalingą įrangą.
Pagerinti II lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą Karoliniškių poliklinikoje.

Projekto rezultatai:
Projekto metu bus rekonstruotos II lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti skirtos patalpos bei įsigyta reikalinga įranga (kardioechoskopas, fibrogastroduodenoskopas, echoskopas).
Rekonstruotos patalpos, skirtos ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti bei įsigyta reikalinga įranga.
Įgyvendinus projektą pagerės II lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų kokybė ir prieinamumas Karoliniškių poliklinikoje paslaugas gaunantiems pacientams.

Bendra projekto vertė – 3 563 000 Lt. Projektas finansuojamas iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei Nr.VP 3-2.1-SAM-10-V numatytų lėšų.

Energijos efektyvumo didinimo projektas

„Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R.

2010 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus regiono plėtros taryba sprendimu Nr. 10.9-58 „Dėl Vilniaus regiono, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, pakeisto sąrašo Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui ir patikslinto rezervinių projektų sąrašo Nr. 03-REZ tvirtinimo“ VšĮ Karoliniškių poliklinikos projektas „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ buvo perkeltas iš rezervinių projektų sąrašo į Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui.

Projekto tikslai:
Renovuoti pastato išorines atitvaras.
Renovuoti-pakeisti poliklinikos apšvietimo sistemas.

Projekto uždaviniai:
Renovuoti pastato išorines atitvaras (sienų – 6237 kv. m. )
Renovuoti poliklinikos apšvietimo sistemą (pakeisti šviestuvų ir elektros instaliacijų 1537 vnt.).

Projekto rezultatai:
Įgyvendintos renovacijos priemonės iš esmės pagerins VšĮ Karoliniškių poliklinikos pastatų technines ir energetines charakteristikas.
Rekomenduojamų priemonių įdiegimas taip pat pagerintų ir fizinę pastatų būklę bei būtų pailgintas nusidėvėjusių pastatų tarnavimo laikas, sumažėtų išlaidos energetiniams resursams. Tuo projektas būtų svarbus regionui.

Bendra projekto vertė – 3 025 748 Lt/876317.19 Eur. Projektas ketinamas finansuoti iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui.



Psichikos dienos stacionaro įkūrimas


„Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centre“

2010 m. liepos 9 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-623 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R priemonę „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“, VšĮ Karoliniškių poliklinikos projekto „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centre“ įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas.

Projekto tikslas:
Plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą įsteigiant dienos stacionarą prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro.

Projekto uždaviniai:
Rekonstruoti ir įrengti Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro 360 kv.m. patalpas.
Įsteigti 11 vietų dienos stacionarą poliklinikos Psichikos sveikatos centre.
Pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Karoliniškių poliklinikoje.
Įsigyti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai:
Poliklinikos PSC paslaugų praplėtimas, įkuriant dienos stacionarą, pagerins psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę Vilniaus mieste, padės sumažinti psichikos sutrikimų chronizaciją, sutrumpins stacionarinio gydymo laiką, užtikrinti asmenų, lankančių dienos stacionarą, darbingumo išsaugojimą, reintegraciją į visuomenę ir gyvenimo kokybę.
PSC teikiamų paslaugų prieinamumas pagerės ne mažiau kaip 80 asmenų per metus.

Bendra projekto vertė – 848556 Lt. Projektas finansuojamas iš 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei Nr.VP3-2.1-SAM-08-R numatytų lėšų.

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo statyba

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo statyba Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilniaus m. bei įrangos įsigijimas

Projekto tikslas:
Gerinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto uždaviniai:
Pastatyti ir įrengti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo patalpas Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilniaus m.
Įsigyti reikiamą medicininę įrangą, organizacinę techniką bei biuro baldus.

Planuojami projekto rezultatai:
Pastatytos ir įrengtos šiuolaikinius statybos techninius bei gydymo įstaigų įrengimui keliamus higieninius reikalavimus atitinkančios Pilaitės filialo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikalingos patalpos (506 m2) Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilnius.
Išplėsta infrastruktūra, įsigyjant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikiamą įrangą bei baldus.

VšĮ Lazdynų poliklinikos įgyvendinti projektai:

Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Karoliniškių poliklinika ir viešojoje įstaigoje Lazdynų poliklinika



Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

VšĮ Lazdynų poliklinika įgyvendina 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Karoliniškių poliklinika ir viešojoje įstaigoje Lazdynų poliklinika“. 

Projekto tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą VšĮ Karoliniškių poliklinikos ir VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Projekto metu numatoma išbandyti inovatyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, suorganizuoti mokymus pacientams bei specialistams ir parengti metodinę medžiagą siekiant pagerinti pacientų sveikatos priežiūrą ir jiems teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto metu numatoma išbandyti inovatyvų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Poliligotų pacientų priežiūros modelį (angl. – Multimorbidity Care Model), pasirenkant taikyti Europos Komisijos rekomenduotas sekcijas ir komponentes, apimančias sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pacientų priežiūrą (I sekcija, 1-4 komponentės), konsultacinę sistemą specialistams (II sekcija, 6 komponentė), pagalbą pacientui ir šeimai įsisavinti ar pagerinti savipriežiūrą (III sekcija, 9 komponentė) ir esamas informacines sistemas ir technologijas (IV sekcija, 11 ir 14 komponentės).

Projekto metu numatoma organizuoti mokymus projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, taip pat lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (E11 ir I11) sergantiems pacientams, siekiant išbandyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, sudarantį prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Projekto vertė – 262 217,72 Eur
Projekto įgyvendinimo terminas – 2020-spalio mėn. – 2022-spalio mėn.
Projektas finansuojamas ES fondų lėšomis.

VšĮ Lazdynų poliklinikoje vykdomas pilotinis paciento aptarnavimo projektas

VšĮ Lazdynų poliklinika žengdama koja kojon kartu su sparčiai tobulėjančiomis informacinėmis technologijomis skuba pranešti, kad poliklinikoje startuoja pilotinis Paciento aptarnavimo projektas, kurio tikslas atsisakyti popierinių  pacientų ambulatorinių kortelių.

Nuo šiol šešios gydytojų komandos dirbs pildydamos ir kaupdamos duomenis tik elektroniniu būdu.

Tikimės, kad naujai įvesta tvarka palengvins gydytojų darbą sumažindama dokumentacijos tvarkymo laiką ir leis gydytojui konsultacijos metu daugiau laiko skirti pacientui.

Lazdynų poliklinikai svarbus kiekvienas pacientas, todėl nuolat stengiamės pasirūpinti kiekvieno gyventojo sveikata, atsižvelgti ir kiek galėdami geriau tenkinti pacientų lūkesčius bei poreikius. Tikimės, jog ši naujovė leis pagerinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei viliamės sulaukti Jūsų palaikymo ir bendradarbiavimo tobulinant poliklinikos veiklą.

 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Lazdynų poliklinikoje“



Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

VšĮ Lazdynų poliklinika įgyvendina 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Lazdynų poliklinikoje“. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Lazdynų poliklinikoje.

Projekto uždavinys - modernizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Lazdynų poliklinikoje bus iš esmės atnaujintas Odontologijos skyrius, įsigyta moderni įranga, atliktas patalpų remontas, nupirkta tikslinė transporto priemonė, atnaujinta kompiuterinė ir kita medicininė įranga.

Projektu siekiama, kad poliklinikos pacientams būtų galima suteikti aukštos kokybės odontologines bei šeimos medicinos paslaugas moderniuose, šiuolaikinius poreikius atitinkančiuose kabinetuose, o paslaugos būtų teikiamos laikantis efektyvaus veiklos organizavimo bei gydymo standartų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėnesių.

Projekto biudžetas sudaro 228,278.93  Eur, iš jų:
ES parama (ES fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos) – 211,158.01 Eur,
VšĮ Lazdynų poliklinikos lėšos – 17,120.92 Eur.

 

„Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“



Asmenų su sunkia negalia (SP-1) ar jų globėjų dėmesiui

VšĮ Lazdynų poliklinika kartu su VšĮ Naujininkų poliklinika ir VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika įgyvendina 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“.

Projekto tikslas – pagerinti neįgaliems su sunkia negalia (turintiems specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą SP-1) teikiamų odontologinės priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir stiprinti neįgaliųjų sveikatą. Įgyvendinant  Projekto tikslą Naujininkų poliklinika suformavo vieną mobilią brigadą teikti odontologines paslaugas namuose tik neįgaliesiems su sunkia negalia (SP-1). Paslaugos taip pat bus teikiamos ir VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientams, turintiems specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą SP-1.

Šios paslaugos bus teikiamos nemokamai ir iš pacientų nebus reikalaujama papildomo mokesčio, jei teisės aktai nenumato kitaip.

Kviečiame VšĮ Lazdynų poliklinikos neįgaliuosius su sunkia negalia (SP-1) ar jų globėjus kreiptis telefonu ir registruotis dėl mobilios odontologų komandos atvykimo į namus ir odontologinių paslaugų suteikimo namuose.

Mobili komanda atvyks į namus suderinę telefonu  Jums patogiu laiku.

Registruotis galima telefonu 370 697 63316 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

 

Į Lazdynų polikliniką galima ateiti su šachmatais, šaškėmis ar stalo teniso rakete

Mieli Lazdynų poliklinikos pacientai ir Lazdynų mikrorajono gyventojai,  kiekvieną dieną džiaugiamės matydami poliklinikos lauko žaidimų aikštelėje žaidžiančius ir krykštaujančius  vaikus, o šalimais įrengtoje lauko treniruoklių zonoje - sportuojančius lazdyniečius. VšĮ Lazdynų poliklinikos (Erfurto g. 15) kiemas virsta mėgstama gyventojų laisvo laiko praleidimo gryname ore vieta.

 Skatindami savo pacientų ir bendruomenės gyventojų laisvalaikio ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, poilsio zoną papildėme patogiu lauko šachmatų stalu, o aktyvaus sporto mylėtojai nuo šiol galės rengti stalo teniso turnyrus, jiems įrengėme lauko stalo teniso stalą. 

Lazdynų poliklinikai svarbus kiekvienas pacientas, todėl labai tikimės, kad šia iniciatyva visiems rajono gyventojams padėsime gyventi sveikiau ir aktyviau. Tikimės sulaukti Jūsų palaikymo ir bendradarbiavimo toliau tobulinant poliklinikos veiklą.

VšĮ Lazdynų poliklinika kviečia visus vaikučius nemokamai žaisti įrengtoje vaikų lauko žaidimų aikštelėje

Lazdynų poliklinika, įgyvendindama savo sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos politiką,ir siekdama mažųjų pacientų sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo bei smagaus laiko praleidimo gryname  ore skatinimo, prie  poliklinikos filialo Erfurto g. 15, Vilniuje 2017 m. pabaigoje savo lėšomis įrengė visus saugumo reikalavimus atitinkančią lauko žaidimų aikštelę.

Joje rasite sūpuoklių ir čiuožyklos kompleksą, skirtą vaikučiams nuo 7 iki 12 metų, balansines sūpuokles bei  spyruokliukę „Žirafą“, skirtas vaikučiams nuo 3 iki 14 metų amžiaus. Greta įrengėme ir patogius suoliukus tėvams, globėjams bei seneliams, atsakingiems už saugų vaikų laisvalaikio leidimą. Mėgstantiems aktyvų poilsį galime pasiūlyti pasportuoti šalimais įrengtais lauko treniruokliais, kuriuos poliklinika įrengė prieš metus.

Vaikų žaidimų aikštelės visuomet būna pilnos smagaus siautulio, juoko, jose užsimezga pirmos vaikiškos draugystės. Atšilus orams lauksime savo mažųjų pacientų ir bendruomenės narių naujoje Lazdynų poliklinikos žaidimų aikštelėje.

Lazdynų poliklinikai svarbus kiekvienas pacientas, todėl labai tikimės, kad visiems rajono gyventojams padėsime gyventi sveikiau ir aktyviau. Tikimės sulaukti Jūsų palaikymo ir bendradarbiavimo toliau tobulinant poliklinikos veiklą.

Psichosocialinė ir fizinė medicinos pagalba ir bendruomenės sveikatos stiprinimas VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientams ir bendruomenės gyventojams

2016 m. sėkmingai įgyvendinta kita Savivaldybės remiama sveikatos programa: „Psichosocialinė ir fizinė medicinos pagalba ir bendruomenės sveikatos stiprinimas VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientams ir bendruomenės gyventojams“, kurios metu prie poliklinikos buvo įrengti lauko treniruokliai, skirti visų Lazdynų rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimui. Naudojantis šia įranga, gyventojai gali bet kuriuo jiems patogiu metu nemokamai mankštintis, o poliklinikos kineziterapeutai organizuoja grupes bei atlieka mankštas ir fizinius užsiėmimus, skirtus poliklinikos pacientams.

 Video medžiaga  

2016 m. sėkmingai atlikta Erfurto g. 15, Vilniuje pastato išorinių atitvarų renovacija

Šios renovacijos metu, pasinaudojus Valstybės investicijų programos, Vilniaus miesto savivaldybės bei nuosavomis poliklinikos lėšomis buvo apšiltintas poliklinikos filialo Erfurto g. 15, Vilniuje stogas, sienos, ir sėkmingai bei nustatytais terminais atlikti visi šiam laikotarpiui suplanuoti darbai. Atlikta renovacija jau dabar leidžia džiaugtis sumažėjusiais šilumos bei energijos nuostoliais, o poliklinikos pastatas nuo šiol ne tik energetiškai efektyvesnis, tačiau ir išoriškai patrauklesnis ir darbuotojams, ir pacientams.

2016 m. Poliklinikoje įrengta ir pradėta eksploatuoti Saulės elektrinė

2016 m. rugpjūčio mėnesį poliklinika, pasinaudojusi Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo parama, įsirengė bei sėkmingai pradėjo eksploatuoti Saulės elektrinę. Šiuo būdu poliklinika sugeneruoja dalį naudojamos elektros iš atsinaujinančių energetinių šaltinių (saulės). Tikimasi, kad atsinaujinančių energijos šaltinių pagalba, ateinančiais metais pavyks pasiekti ženklią sąnaudų ekonomiją ir vasaros laikotarpiu nemažą dalį reikalingos energijos pastatui sugeneruoti šiuo būdu.

Nuo 2016 m. liepos 14 d. VšĮ Lazdynų poliklinikoje sėkmingai įdiegta ir pradėta naudoti e-receptų išrašymo sistema


VšĮ Lazdynų poliklinika siekdama patenkinti savo pacientų poreikius ir gerinti aptarnavimo kokybę savo lėšomis nuo 2016 m. liepos mėnesio įdiegė e-recepto išrašymo posistemę ir nuo šiol šeimos gydytojai, vaikų ligų gydytojai bei psichikos sveikatos centro gydytojai turi galimybę rašyti e-receptus pacientams.

Vieno e-recepto išrašymas ir pasirašymas elektroniniu parašu gydytojams užtrunka mažiau nei 1 minutę. 2016 m. gruodžio mėnesio duomenimis VšĮ Lazdynų poliklinika jau yra išrašiusi apie 6000 e-receptų (vidutiniškai po 1000 vnt. per mėnesį), pagal kuriuos pacientai sėkmingai įsigyja vaistus vaistinėje.

Elektroniniai receptai aiškesni, tikslesni, visada įskaitomi, dėl to farmacijos specialistams lengviau įvertinti išrašytus receptus ir išduoti pagal juos vaistus, o pacientas elektroninės sveikatos portale savo paskyroje visuomet gali matyti, kokie receptai išrašyti, kokius ir kaip vaistus turi vartoti.

VšĮ Lazdynų poliklinika taip pat yra tarp daugiausiai e-receptų išrašančių įstaigų Lietuvoje, portalo esveikata.lt duomenimis, vos per 5 e-recepto naudojimosi mėnesius mūsų poliklinikos specialistai pagal e-receptų išrašymą pacientams jau yra ketvirtoje vietoje visoje Lietuvoje:

Įstaigos pavadinimas

1. VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA

2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

3. Akcinės bendrovės "Achema" filialas "Achemos" poliklinika

4. Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika

5. Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras

6. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

7. UAB "Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras"

8. Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija

9. Uždaroji akcinė bendrovė KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA

10. Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

Informacinis šaltinis Esveikata.lt  

VšĮ Lazdynų poliklinikoje – pirmoji Lietuvoje „Vitaminų laboratorija“


Antikorupcinės iniciatyvos pavadinimas:
Socialinio dizaino tyrimas VšĮ Lazdynų poliklinikoje „Vitaminų laboratorija“
Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. sausio – balandžio mėn.
Vykdytojai: „Transparency International“ Lietuvos skyrius ir VšĮ Lazdynų poliklinika
Finansavimas: „Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir VšĮ Lazdynų poliklinikos lėšos.
Išsamus antikorupcinės iniciatyvos aprašymas (turinys, esmė):
2016 m. sausio mėnesį VšĮ Lazdynų poliklinikoje startavo pirmasis antikorupcinis projektas Lietuvoje, kurį organizavo „Transparency International“ Lietuvos skyrius kartu su VšĮ Lazdynų poliklinika. Projektą sudarė 2 dalys: „Vitaminų laboratorija“ (1) bei gydytojų apklausa ir kūrybinės dirbtuvės bei interviu su poliklinikos darbuotojais (2).

„Vitaminų laboratorija“ – tai žaisminga apklausa, skirta pacientams įvertinti gydytojų darbą: vienas vitaminas – vienas vertinimas.

 Kaip pasiekti mažąją perkagalę: Lazdynų poliklinikos atvejis 
Lazdynų rajono gyventojų psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija

Projektas finansuojamas  2015 metų Vilniaus miesto savivaldybės  
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

 Video medžiaga 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių globos ir slaugos užtikrinimas, socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba pacientams bei jų artimiesiems

Praktinio seminaro tikslas suteikti informaciją ir reikiamą psichologinę bei dvasinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientams ir jų šeimos nariams, sumažinti potrauminį stresą, užtikrinti geresnę emocinę ir dvasinę savijautą.

Bet kokia liga dažnai yra sukrečiantis patyrimas ir pačiam sergančiajam, ir jo artimiesiems. Sergantieji patiria visą spektrą sudėtingų jausmų (šoką, neigimą, liūdesį, pyktį, beviltiškumą, baimę ir t.t.), kurie apsunkina gydymo ir sveikimo procesą, grįžimą po ligos į įprastą gyvenimą arba, ligai progresuojant, pakeičia gyvenimo kokybę. Daugelis neturi jokios patirties, žinių apie tai, kaip reaguoti į artimo žmogaus ligą, neįgalumą, kaip jį palaikyti, suteikti emocinę paramą, kaip suprasti, atpažinti sergančiojo emocinę būklę, kaip tinkamai reaguoti į ligos sukeltus individualybės pokyčius ir pan. O juk jau seniai įrodyta, kad sunkiai sergančio, neįgalaus ar pagyvenusio žmogaus artimųjų bei slaugančiųjų sugebėjimas tinkamai reaguoti į artimojo ligą, adekvatūs bendravimo įgūdžiai pagerina sergančiojo psichinę bei fizinę savijautą, mažina socialinę izoliaciją, skatina neatsiriboti nuo bendruomenės gyvenimo.

Seminaro dalyviai turėjo galimybę ne tik gauti reikalingą informaciją bei psichologinę pagalbą, bet ir sumažinti patiriamos socialinės atskirties, vienišumo, nereikalingumo jausmą, įsitikinti, kad su savo problemomis jie nėra vieni. Tikimės, kad ši priemonė padėjo neįgaliems ir senyvo amžiaus VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientams ir jų artimiesiems pagerinti psichologinę ir psichosocialinę būseną, sumažinti nepilnavertiškumo, vienišumo jausmą, depresijos pasireiškimo atvejus, padėjo užmegzti glaudesnius ryšius su kitais panašaus likimo žmonėmis.

 Video medžiaga 




Atnaujinta: 2021-09-21 15:57:25
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)