Įvertinkite

Pacientams

Atgal

Paciento teisės ir pareigos


PACIENTŲ TEISĖS POLIKLINIKOJE
 • Pacientai turi teisę gauti prieinamas, kvalifikuotas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 • Pacientai turi teisę gauti informaciją apie poliklinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su visų teikiamų paslaugų sąrašu, mokamų paslaugų kainynu ir kita su paslaugų teikimu susijusia informacija pacientai gali susipažinti poliklinikos Registratūroje esančiuose informaciniuose stenduose ir internetinėje svetainėje.
 • Poliklinikos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie poliklinikos darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata.
 • Pacientai turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Pacientui pageidaujant, gydytojas jam privalo paaiškinti įrašų jo asmens sveikatos istorijoje reikšmę. Pacientas turi būti supažindinamas su jo medicininiais dokumentais, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje.
 • Pacientai turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose. Užpildę VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus 2015-05-26 d. įsakymu Nr. 0-28 patvirtintą formą „Prašymas dėl susipažinimo su medicininiais dokumentais arba jų nuorašų išdavimo“ arba pateikę laisvos formos prašymą arba žodžiu išreiškę tokį pageidavimą, jeigu įmanoma nustatyti asmens tapatybę, - ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į VšĮ Lazdynų polikliniką dienos.
 • Pacientas turi teisę nežinoti. Poliklinikos darbuotojai neturi teisės teikti informacijos pacientui apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę prieš paciento valią. Paciento valia turi būti patvirtinta paciento parašu paciento medicininiuose dokumentuose. Teisė nežinoti netaikoma, kai dėl paciento nenoro (atsisakymo) gauti informaciją gali atsirasti žalingų pasekmių pacientui ar kitiems asmenims.
 • Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas gydytis  įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Poliklinikoje laikomasi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo bei naujausių įstatymo pakeitimų ir papildymų reikalavimų:
 • nevaržomos pacientų teisės dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
 • pacientui suteikiamos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą;
 • pacientas gauna nemokamą asmens sveikatos priežiūrą, pagal Sveikatos draudimo įstatymo reikalavimus;
 • pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą;
 • pacientas informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją;
 • pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę bei į šios informacijos konfidencialumą.
 • Poliklinikoje  laikomasi  LR  Odontologijos praktikos įstatymo reikalavimų:
 • Pacientai turi teisę: pasirinkti Poliklinikoje dirbantį odontologą; gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas; gauti informaciją apie savo burnos ertmės organų būklę, taip pat turi teisę į šios informacijos konfidencialumą. Nepilnamečiams arba neveiksniems asmenims minėta informacija privalo būti suteikiama dalyvaujant jų įstatyminiams atstovams; gauti informaciją apie atliekamus odontologinės priežiūros (pagalbos) diagnostikos ir gydymo metodus, jų galimas pasekmes, leisti juos taikyti ar jų atsisakyti; ginčyti gautų odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų tinkamumą ar kokybę, įstatymų nustatyta tvarka gauti atlyginimą už žalą, padarytą dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos ar jos darbuotojų kaltės; naudotis įstatymų nustatyto masto ir numatytose įstaigose valstybės ar savivaldybių remiamomis  (nemokamomis) odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugomis.
 • pacientai privalo rūpintis savo burnos ertmės ir dantų priežiūra; vykdyti odontologų ir odontologų specialistų paskyrimus; informuoti odontologus, odontologijos specialistus, burnos higienistus, kurie teiks odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją.
 • Paciento lėšomis gali būti padaryti jo asmens sveikatos istorijos išrašai, dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Nepatenkintas asmens sveikatos priežiūros paslaugomis pacientas turi teisę kreiptis į poliklinikos administraciją.
 • Dėl gydytojo ar slaugos darbuotojo veiksmų padaryta žala pacientui atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.
PACIENTŲ PAREIGOS POLIKLINIKOJE
 • Pacientas turi pareigą rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais; nepažeisti kitų asmenų ir pacientų teisių; rūpintis savo sveikatos draudimu ir kreiptis į Polikliniką tik įsitikinus, kad yra apdraustas (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), priešingu atveju – už paslaugas mokėti savo lėšomis; vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką.
 • Lankydamasis poliklinikoje pacientas privalo gerbti poliklinikos darbuotojus ir kitus pacientus; deramai elgtis; laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos; vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų; informuoti juos apie nukrypimus nustatyto režimo, dėl kurio jis davė sutikimą; netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų; laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti; nerūkyti; nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; laikytis asmens higienos; tausoti poliklinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus.
 • Pacientas privalo informuoti polikliniką (atvykęs į registratūrą arba savo internetinėje registracijos paskyroje) apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.
 • Pacientas gydančiajam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir panašiai, nes, tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis progresyvaus medicininio gydymo.
 • Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą dėl jam skiriamų sveikatos priežiūros paslaugų, privalo pasirašytinai patvirtinti poliklinikos med. dokumentuose ir, sutikęs su teikiamomis paslaugomis, vykdyti nurodytus paskyrimus ir rekomendacijas. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
 • Pacientui nesilaikant savo pareigų, tuo sukeliant grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdant kitiems pacientams gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, poliklinikos sveikatos priežiūros specialistai turi teisę atsisakyti teikti paslaugas, apie šį faktą pažymėdami paciento medicininiuose dokumentuose.
 • Pacientui draudžiama:
 • savavališkai lankytis poliklinikos tarnybinėse patalpose;
 • gydytojų apžiūros (konsultacijų) bei kitų diagnostinių ar gydymo procedūrų metu naudotis mobiliuoju telefonu;
 • į polikliniką ar jos teritoriją atsinešti šaltąjį ir/ar šaunamąjį ginklą;
 • rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas poliklinikos patalpose ir/ar teritorijoje, išskyrus šių medžiagų vartojimą gydymo tikslais dalyvaujant asmens sveikatos priežiūros specialistui;
 • į polikliniką atsivesti (atsinešti) gyvūnus.Atnaujinta: 2021-09-22 09:37:36
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)