Įvertinkite

Administracinė informacija

Korupcijos prevencija


VšĮ Lazdynų poliklinikos vadovo kreipimasis

Gerbiami pacientai,
Norėčiau akcentuoti, kad gydymo įstaigos veikloje sieksime tik pačių aukščiausių skaidrumo, profesionalumo, dėmesingumo, atsakingumo standartų.
Kartu norime pažymėti, kad netoleruosime bet kokių galimų korupcijos apraiškų, ar tai būtų farmacijos produktų ar medicininės įrangos tiekėjų neteisėti veiksmai, poliklinikos darbuotojų neatsakingumas, ar pacientų “padėkos” ir dovanos medicinos darbuotojams. Neverskite medikų patirti nepatogumų ir nepatirkite jų patys, atsidėkodami už medicinos paslaugas dovanomis ar kitaip atsilygindami.
Poliklinikos medikams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra Jūsų sveikatos pagerėjimas, Jūsų šypsena ir ištartas nuoširdus padėkos žodis „ačiū".
Kartu kurkime lygiaverčius, pagarbius, lygiateisiškus ir korektiškus medicinos darbuotojo ir paciento bendradarbiavimo santykius.
Ačiū

Pagarbiai
VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktorius,
Laikinai vykdantis VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus pareigas
Vismantas Matulas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ LAZDYNŲ POLIKLINIKOJE PROGRAMA
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d.
įsakymu Nr. 0-26
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VšĮ Lazdynų poliklinikos (toliau – Poliklinika) 2017 – 2019 m. korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir efektyvią korupcijos prevenciją Poliklinikoje 2017 – 2019 m. laikotarpiu, sukurti teisines, administracines, finansines prielaidas ir sąlygas skaidriai, kokybiškai sveikatos priežiūrai užtikrinti.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 patvirtinta Šakine korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015 – 2019 metų programa, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 patvirtintomis Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis.
3. Programoje vartojamos sąvokos:
3.1. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jam suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip kenkiant asmenų ir valstybės interesams.
3.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
3.3. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas.
3.4. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
3.5. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
3.6. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.
3.7. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

II. KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE BEI POLIKLINIKOJE SITUACIJOS IR PRIELAIDŲ ANALIZĖ
5. Korupcijos reiškiniai sveikatos sistemoje yra vieni iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantys grėsmę žmogaus teisėms, iškreipiantys socialinį teisingumą ir keliantis pavojų visuomenės moralei.
6. Pasaulio korupcijos barometro 2013 m. duomenimis 80 proc. Lietuvos gyventojų korumpuotu laiko Seimą, 79 proc. – teismus, 78 proc. – politines partijas, 73 proc. – sveikatos priežiūros įstaigas. 35 proc. apklaustųjų, turėjusių reikalų medicinos įstaigose, nurodė davę kyšį. Į klausimą, kokia dažniausia priežastis, dėl kurios teko duoti kyšį, 40 proc. respondentų atsakė, kad siekė pagreitinti reikalus, 30 proc. – kad tai buvo dovana ar padėka, 26 proc. – kad tai buvo vienintelis būdas gauti paslaugą, 4 proc. tikėjosi gauti pigesnę paslaugą.
7. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymu 2016 m. rugsėjo - spalio mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“. Atvirame klausime apie labiausiai korumpuotas institucijas gyventojai dažniausiai minėjo sveikatos apsaugos institucijas (51%), Seimą (42%), teismus (37%). Daugeliu atvejų įvairios institucijos buvo pradėtos minėti dažniau. Dauguma gyventojų (68%) mano, kad kyšis padeda spręsti problemas. Tai mažiausias rezultatas nuo 2008 m. (2008 m. – 75%, 2011 m. – 79%, 2014 m. – 69%). 40% gyventojų duotų kyšį, kad išspręstų savo problemas (2005 m. – 68%, 2007 m. – 67%, 2008 m. – 64%, 2011 m. – 57%, 2014 m. – 48%).
8. 2016 m. „Transparency International“ (TI) Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrime Lietuvai skirti 59 balai iš 100 galimų ir 38 vieta 176 šalių sąraše. TI KSI yra vienas garsiausių pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimų, parodantis, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją. Esama padėtis įvertinama konkrečiu skaičiumi šimto balų skalėje nuo 0 iki 100, kurioje 0 reiškia absoliučiai korumpuotą šalį, o 100 – labai skaidrią valstybę. Korupcijos mastą viešajame ir politikos sektoriuose vertina įvairių sričių ekspertai ir verslo lyderiai. Lietuva šiame tyrime užėmė 19 vietą tarp ES ir Vakarų Europos valstybių, pernai ji buvo 18-ta. Ankstesniame KSI vertinime Lietuva buvo gavusi 61 balą ir užėmė 32 vietą iš 168 valstybių. Šiemet, kaip ir 2015 metais, vėl pirmauja Danija bei Naujoji Zelandija, surinkusios po 90 balų. Paskutinis sąraše yra Somalis (10 balų). Estija gavo 70 balų ir užėmė 22 vietą (pernai – 70 balų ir 23 vietą), Latvija – 57 balus ir 44 vietą (pernai – 55 balus ir 40 vietą), Lenkija – 62 balus ir 29 vietą (pernai – taip pat 62 balus ir 30 vietą).
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) užsakymu 2015 m. buvo atliktas sociologinis tyrimas (gyventojų apklausa). Palyginus apklausų, atliktų 2012, 2013, 2014 ir 2015 m. rezultatus, išskirtinos šios įvardintos sveikatos priežiūros sistemos problemos:
9.1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas:
Ilgos eilės pas gydytojus specialistus – tai kaip ir anksčiau didžiausia problema, su kuria tenka susidurti gyventojams asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ). 28 proc. respondentų nurodė, kad tenka vaikščioti į skirtingas ASPĮ („siuntinėja nuo vieno gydytojo prie kito“). Ilgomis eilėmis atlikti medicininius tyrimus nepatenkintas kas ketvirtas (24%) ASPĮ lankytojas (-a). Atsainų ASPĮ darbuotojų požiūrį į pacientą paminėjo ketvirtadalis (23 proc.) respondentų. Šeštadalis (17 proc.) respondentų nurodė, kad per paskutinius 12 mėnesių jiems buvo sunku prisiskambinti į registratūrą ar gydytojui. 15 proc. respondentų, kaip jiems svarbią problemą, nurodė dideles oficialias priemokas ASPĮ už tyrimus. 15 proc. asmens sveikatos priežiūros įstaigų lankytojų buvo nepatenkinti informacijos trūkumu ir jos prieinamumu. Po dešimtadalį respondentų skundėsi ASPĮ, kurioje lankėsi, personalo kompetencijos stoka (11 proc.) bei sudėtinga pacientų registracijos sistema (9 proc.). Neteisėtomis priemokomis, mokamomis ne į ASPĮ kasą, skundėsi vienas iš dvidešimties (5 proc.) respondentų. 22 proc. respondentų, kurie lankėsi ASPĮ per paskutinius 12 mėnesių, atsakė, kad jiems neteko susidurti su sunkumais ar nieko nenurodė (neturėjo nuomonės).
9.2. Neoficialūs mokėjimai:
76 proc. Lietuvos gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių lankėsi ASPĮ, teigė, kad patys asmeniškai neoficialiai gydytojams ar kitiems medicinos darbuotojams neatsilygino. Tokia pat gydytojams neoficialiai neatsilyginusių gyventojų dalis buvo ir prieš metus. Pinigų ar dovanų mažiau linkę duoti jauniausi (15−29 metų) gyventojai, didmiesčių gyventojai, respondentai turintys nebaigtą vidurinį išsilavinimą. 16 proc. respondentų nurodė, kad gydytojams ar kitam medicinos personalui davė pinigų, 5 proc. davė dovanų, 3 proc. respondentų neatsakė į šį klausimą. Per paskutinius ketverius metus, kai vyksta šios apklausos, didžiausia dalis neoficialiai atsilyginančių už gydymą ar slaugą buvo 2012–2013 m. (kas ketvirtas iš per metus besilankiusių ASPĮ), o per paskutinius dvejus metus (2014–2015 m.) taip atsilyginančių lankytojų dalis yra maždaug penktadalis.
Kaip parodė 2015 m. SAM užsakymu vykdyta apklausa, per paskutinius 12 mėnesių gydytojams ar kitiems medicinos darbuotojams neoficialiai atsilygino 21 proc. asmens sveikatos priežiūros įstaigų lankytojų. Gydytojams ar kitiems medicinos darbuotojams neoficialiai atsilygino (davė pinigų ar dovanų) dažniau moterys, 50–74 m. amžiaus gyventojai, turintys mažesnes šeimos mėnesio pajamas (iki 450 eurų), kaimo ir mažesnių miestų gyventojai, pensininkai, respondentai, turintys aukštąjį išsilavinimą.
Dovanomis kiek dažniau atsilygino vyresni nei 30 metų lankytojai, bedarbiai ir namų šeimininkės. Dažniausiai gydytojams ar kitam medicinos personalui buvo dovanojami saldainiai, šokoladas (du trečdaliai iš davusiųjų dovanų), kava (keturi iš dešimties) bei alkoholiniai gėrimai (penktadalis). Taip pat buvo paminėti kaimiški produktai, gėlės, knygos ir vazos. Per paskutinius metus kiek sumažėjo duodančiųjų alkoholinius gėrimus dalis, o padidėjo gydytojams ar slaugytojoms atsidėkojančių kava bei saldumynais.
Noras gauti geresnę, kokybiškesnę paslaugą yra pagrindinė priežastis, dėl kurios gyventojai neoficialiai duoda pinigų ar dovanų medicinos personalui, – tai nurodė 40 proc. apklaustų gyventojų, kurie už paslaugas yra atsiskaitę neoficialiai.
Antra pagal dažnumą paminėta neoficialių mokėjimų priežastis – noras nuoširdžiai atsidėkoti medicinos darbuotojams (36 proc.). Kitos paminėtos neoficialių mokėjimų priežastys – noras greičiau gauti paslaugą (23 proc.), noras tiesiog gauti šią paslaugą, nes ji nebūtų suteikta, jei nebūtų taip atsiskaityta (22 proc.), medicinos darbuotojo elgesys, iš kurio galima suprasti, kad jis pageidautų (18 proc.), tradicija – nes taip daro visi / taip priimta (2 proc.), tiesioginis medicinos darbuotojo pareikalavimas (1 proc.).
10. Poliklinikoje kasmet atliekamos apsilankiusiųjų pacientų bei kitų lankytojų anketinės apklausos dėl teikiamų paslaugų bei veiklos kokybės pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento parengtas ir patvirtintas anonimines apklausų anketas (Soc. reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsak. Nr. A15-361/16(2.1.4-SR)).
11. 2016 m. sausio – balandžio mėnesiais Poliklinikoje vyko antikorupcinė iniciatyva, pavadinimu: Socialinio dizaino tyrimas VšĮ Lazdynų poliklinikoje „Vitaminų laboratorija“ (vykdytojai: „Transparency International“ Lietuvos skyrius ir VšĮ Lazdynų poliklinika). Šis tyrimas nugalėjo 2016 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamoje nacionalinėje antikorupcinių iniciatyvų atrankoje kaip geriausia antikorupcinė metų iniciatyva.
Projektą sudarė 2 dalys: „Vitaminų laboratorija“ (1) bei gydytojų apklausa ir kūrybinės dirbtuvės bei interviu su poliklinikos darbuotojais (2).
Reprezentatyvioje pacientų apklausoje buvo apklausti net 776 pacientai. „Vitaminų laboratorijoje pacientai paskirstė 17 054 vitaminus ir poliklinikos paslaugas bendrai įvertino daugiau nei 3400 kartų. Pacientai „Vitaminų laboratorijoje“ papildomai paliko 199 atsiliepimus.
Tuo pat metu buvo vykdoma ir antroji projekto dalis – „Gydytojų apklausa ir kūrybinės dirbtuvės bei interviu su poliklinikos darbuotojais“. „Transparency International“ atstovai klausė ir pačių gydytojų, kokiais 5 žodžiais jie patys geriausiai galėtų apibūdinti savo teikiamų paslaugų kokybę, kokiems paslaugos kokybės aspektams patys teikia prioritetą.
Šiuo metodu buvo identifikuota „Gero vizito pas šeimos gydytoją sudėtis: Gydome visus, Profesionalumas, Dėmesingumas, Įsiklausymas, Atsakomybė, Paslaugumas.
Projekto rezultatai ir antikorupcinio veiksmingumo pagrindimas:
Pacientų atsiliepimuose buvo nurodyta, kad jie pasijuto išgirsti, suprato, kad jų nuomonė yra svarbi, vertinama, o priimami sprendimai daromi atsižvelgiant ne tik į steigėjų, poliklinikos ar į teisės aktų reikalavimus, tačiau ir į pačių pacientų poreikius bei vertinimą, todėl panašios akcijos sveikatos apsaugos įstaigose, pacientų nuomone, yra reikalingos.
Projekto vykdytojų pateiktoje ataskaitoje buvo įvardinti šie esminiai projekto rezultatai:
Korupcijos lygio poliklinikoje suvokimas - tiesiogiai susijęs su pasiruošimu šią įstaigą rekomenduoti kitiems.
Dauguma pacientų (82,1%) ir gydytojų (80%) manė, kad gydymo paslaugų ir medikamentų skyrimas Lazdynų poliklinikoje yra skaidrus.
Iniciatyva taip pat prisidėjo prie pacientų ir gydytojų santykių pagerėjimo:
- po eksperimento pacientai teigė, kad gydytojai su jais bendravo pagarbiau;
- 1 iš 3 gydytojų pripažino, kad iniciatyvų metu keitėsi jų bendravimas su kitais gydytojais bei 10 iš 25 nurodė, kad keitėsi bendravimas su pacientais.
Iki „Vitaminų laboratorijos“ polikliniką buvo įvertinęs 1 iš 10 pacientų, po projekto – net 1 iš 3.
Šios iniciatyvos metu, be visų aukščiau paminėtų projekto rezultatų, taip pat pirmą kartą buvo paskaičiuotas Grynojo rėmėjo indeksas (GRI).
Poliklinikos rėmėjas (arba patenkintas klientas) – tai pacientas, kuris ne tik patenkintas paslaugomis, bet ir prisideda prie poliklinikos įvaizdžio gerinimo. Kitaip tariant, poliklinikos rėmėjas yra respondentas, pasirinkęs vertinti paslaugas 9-10 balais.
Lazdynų poliklinikos paskaičiuotasis GRI = +28,4 (vertinant skalėje nuo -100 iki +100). Šis rezultatas rodo kol kas gan pasyvų poliklinikos pacientą, tačiau su teigiamomis (+) tendencijomis.
Ateityje nuosekliai atliekant panašaus pobūdžio vertinimus, galima matuoti pacientų nuomonės tendencijas ir savalaikiai priimti reikiamus sprendimus kokybės gerinimui.
Po kūrybinių dirbtuvių identifikuota „gero vizito pas šeimos gydytoją sudėtis“ buvo paversta plakatais bei iškabomis, ir šiuo metu kaba VšĮ Lazdynų poliklinikos šeimos gydytojų poskyryje, taip viešai deklaruojant esmines poliklinikos medikų taikomas paslaugų kokybės nuostatas. Šiuo metodu buvo identifikuota „Gero vizito pas šeimos gydytoją sudėtis“ ir įvardinti 7 dažniausiai gydytojų paminėti paslaugų kokybės aspektai: „Gydome visus“, „Profesionalumas“, „Dėmesingumas“, „Įsiklausymas“, „Atsakomybė“, „Paslaugumas“.
12. Be visų aukščiau išvardintų veiklų taip pat paminėtina, jog VšĮ Lazdynų poliklinika 2015 m., buvo viena iš pirmųjų įstaigų sudalyvavusi Hipokrato priesaikos skaitymo viešojoje akcijoje (ang. „flash-mob“). Jos metu medicinos studentai ir poliklinikos medikai kartu viešai skaitė Hipokrato priesaiką, siekdami priminti jos svarbą gydytojo profesijoje tiek savo kolegoms, tiek ir gydymo įstaigos lankytojams. Tai rodo aiškią poliklinikos politikos kryptį bei nuoseklumą siekiant veiklos skaidrumo bei paslaugų kokybės gerinimo.
13. Vienas iš poliklinikos veiklos kokybę bei organizavimą atspindinčių aspektų yra pacientų atsiliepimai bei skundai, kuriuos tiriant, esant poreikiui, atliekamas neplaninis vidaus medicininis auditas. Pacientų skundų nagrinėjimas ir jų priežasčių ištyrimas bei skundų prevencija vykdoma koregavimo veiksmais, siekiant, kad visi atsiliepimai būtų užregistruoti, įvertinti, priimti atitinkami korekciniai veiksmai bei ateityje nesikartotų priežastys, dėl kurių skundėsi pacientai. Taigi, Poliklinika laikosi pozicijos, kad pacientų skundų nagrinėjimas bei jų priežasčių pašalinimas yra vienas iš veiksnių, gerinančių poliklinikos veiklos kokybę bei darbo organizavimą. Ši pozicija atspindėta parengtoje ir patvirtintoje Poliklinikos kokybės vadybos sistemos procedūroje „KSP 04 Piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka“.
Skundų analizės rezultatai rodo, kad pacientai tampa aktyvesni ir yra linkę dažniau reikšti savo nuomonę bei vertinti teikiamas paslaugas. 2016 m. bendras atsiliepimų bei skundų skaičius 1000-čiui prisirašiusiųjų buvo 0,96 ir lyginant su 2015 m. (0,77) – nežymiai padidėjo. Tai galėjo sąlygoti didėjantis pacientų informuotumas apie teikiamas paslaugas bei jų tinkamumą, taip pat paminėtina, kad nemažai skundų buvo įtakoti personalo asmeninių bendravimo su pacientais bei pacientų aptarnavimo kokybės aspektų, kuriems gerinti buvo suorganizuoti darbuotojų apmokymai bei vykdyti individualūs pokalbiai su darbuotojais.
14. Nemažiau svarbus aspektas ir tai, jog nuosekliai didėja ir pacientų raštu pateikiamos padėkos: 2015 m. 1000-čiui prisirašiusiųjų teko 0,86 padėkų, tuo tarpu 2016 m. – jau 1,09. Tai rodo gerėjančią teikiamų paslaugų bei darbo organizavimo kokybę bei teigiamus pokyčius bendravimo su pacientais srityje.
15. Apibendrinus atliktų apklausų, tyrimų, gautų skundų bei padėkų duomenis, darytina išvada, jog situacija Poliklinikoje antikorupciniu aspektu yra gera: didžioji dauguma pacientų (82,1%) ir gydytojų (80%) mano, kad gydymo paslaugų ir medikamentų skyrimas Lazdynų poliklinikoje yra skaidrus, nebuvo gauta nusiskundimų dėl neteisėtų mokėjimų, kyšių ar kitų korupcinio pobūdžio nusiskundimų, taip pat nei vienas pacientas nenurodė, kad Poliklinikoje buvo reikalaujama neteisėto mokėjimo už paslaugas, ar kažkokiu būdu duodama suprasti, kad jo reikia. Darytina išvada, jog keičiasi tiek pacientų įpročiai dėl neoficialių atsiskaitymų, tiek įvertinos ir Poliklinikos administracijos pastangos bei iniciatyvos sukurti korupcijai nepalankią aplinką, kurios duoda teigiamų rezultatų.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLIKLINIKOJE TEISINĖ IR INSTITUCINĖ BAZĖ
16. Poliklinika yra pirmines ir antrines (specializuotas) ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti Vilniaus miesto savivaldybės Viešoji įstaiga.
17. Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, nustatyta, kad valstybės ar savivaldybių įstaigose gali būti steigiami padaliniai ar skiriami asmenys, kuriems būtų pavedama korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcija. Už korupcijos prevenciją Poliklinikoje atsakingas asmuo rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos priemones bei savarankiškai ir operatyviai reaguoja į valstybėje vykstančius teisėkūros ir įvairių sričių reguliavimo pokyčius, atitinkamai koreguodamas korupcijos prevencijos politiką Poliklinikoje.
18. Vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Poliklinikoje kiekvienų metų III ketvirtį atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo atlieka atitinkamų sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą bei teikia išvadas.
19. Poliklinikoje įrengti informaciniai stendai su antikorupcine informacija pacientams pagal privalomos antikorupcinės informacijos skelbimo asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacijos stenduose sąrašą.
20. Poliklinikoje esančiuose informacinės sistemos monitoriuose demonstruojami LR Specialiųjų tyrimų tarnybos parengti antikorupcijos vaizdo klipai („Pižama“, „Kaubojai“). Informaciniuose monitoriuose taip pat rodomas Poliklinikos direktoriaus kreipimasis (vaizdinis, rašytinis) į įstaigos pacientus bei kitus lankytojus, kuriuose skelbiama įstaigos pozicija dėl neteisėtų mokėjimų. Internetinėje svetainėje periodiškai skelbiama informacija, kur pacientai bei kiti lankytojai gali kreiptis susidūrę su korupcinio pobūdžio veikomis.
21. 2015 m. Poliklinikos direktorius darbuotojams parengė ir skaitė paskaitą apie privačių viešų interesų deklaravimą, korupcijos reiškinius sveikatos sistemoje bei korupcijos prevenciją. Poliklinika nuolat platina ir viešina atsakingų institucijų parengtus lankstinukus, medžiagą, patalpose klijuoja lipdukus „Geriausia padėka Jūsų šypsena“.
22. Poliklinika šiemet planuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 patvirtintu Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu, kreiptis dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.

IV. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
23. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Poliklinikoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.
24. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos Poliklinikai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis įstaigoms darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų.
25. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
25.1. Vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių įvykdymą.
25.2. Nustatyti veiklos sritis įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, nustačius tokius požymius, šalinti galimas priežastis.
25.3. Skatinti darbuotojų nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją Poliklinikos pacientus.
25.4. Ugdyti antikorupcinę kultūrą gydymo įstaigoje.
25.5. Didinti viešumą ir atvirumą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir priimant sprendimus. Didinti ASPĮ veiklos viešumą ir atvirumą. Didinti ASPĮ veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą.
25.6. Visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą, taip pat įstaigos darbuotojų mokymas.
25.7. Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti pareigas Poliklinikoje, pateikimas, siekiant, kad įstaigoje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, o informacija apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas atitinkamose pareigose, tikrinama teisės aktų nustatyta tvarka.
25.8. Poliklinikos internetiniame puslapyje, įstaigos patalpose, visuomenės informavimo priemonėse skelbti informaciją apie Poliklinikos veiklą, įstaigoje taikomas korupcijos prevencijos priemones, siekiant kuo didesnio veiklos viešumo ir skaidrumo.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
26. Poliklinikoje korupcijos prevencijos politiką nustato ir jos įgyvendinimą koordinuoja - Poliklinikos vadovas.
27. Programą kontroliuoja, programos stebėseną bei vertinimą vykdo už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę paskirtas įgaliotas asmuo. Kiekvienais metais iki kovo 1 d., atsižvelgiant į ataskaitiniais metais pasikeitusį išorės bei vidaus teisinį reguliavimą, kitas reikšmingas įstaigos vidaus administravimo aplinkybes bei veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos įgyvendinimui, atliekamas Programos kasmetinis vertinimas, surašant vertinimo ataskaitą, kuri įteikiama įstaigos vadovui.
28. Programos uždaviniai vertinami pagal priemonių plane nustatytus laukiamo rezultato vertinimo kriterijus.
29. Visa informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu ir vertinimu, skelbiama Poliklinikos interneto svetainėje www.lazdynupol.lt.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Esant poreikiui, programai vykdyti lėšos gali būti skiriamos iš Poliklinikos biudžeto ar kitų galimų finansavimo fondų lėšų.
25. Programa atnaujinama pasikeitus atitinkamiems teisės aktams, įvykus kitoms reikšmingoms aplinkybėms ar pakeitimus inicijavus Steigėjui, Poliklinikos direktoriui, pavaduotojams ir/ar paskirtam už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui.
26. Už programos savalaikį atnaujinimą, įgyvendinimą, įgyvendinimo kontrolę atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę atsakingas įgaliotas asmuo.
27. Suinteresuoti subjektai gali teikti pasiūlymus dėl Programos nuostatų atnaujinimo per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.
 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017-2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d.
įsakymu Nr. 0-26
 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

1.

Asmens (komisijos), atsakingo (-os) už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, paskyrimas (patikslinimas)

- Administracija

2017 m. III ketvirtis

Paskirtas atsakingas asmuo

2.

Korupcijos prevencijos programos 2017-2019 m. naujos redakcijos parengimas

- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

2017 m. III ketvirtis

Parengta Korupcijos prevencijos programos nauja redakcija

3.

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos parengimas

- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

Kiekvienų metų I ketvirtis

Parengta ataskaita

4.

Korupcijos prevencijos priemonių plano 2017−2019 metams, Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos, bei informacijos apie asmenį (komisiją), paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas (atnaujinimas) interneto svetainėje

- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

2017 m. III ketvirtis

Interneto svetainėje paskelbta informacija

5.

Kreipimasis į LR Sveikatos apsaugos ministeriją dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo 2018 m.

- Administracija; - Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

2017 m. IV ketvirtis

Parengtas kreipimasis

6.

Poliklinikos pacientų anketinės apklausos, siekiant išsiaiškinti galimas korupcinio pobūdžio apraiškas bei situaciją įstaigoje, atlikimas

- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo;
- Administracija

Kiekvienų metų II, IV ketvirčiai

Atlikta pacientų anketinė apklausa

7.

2017 m. poliklinikos Grynojo rėmėjo indekso įvertinimas ir jo palyginimas su 2016 m. rezultatais.

- Administracija

2017 m. IV ketvirtis

Atliktas vertinimas, parengta ataskaita

8.

Poliklinikos darbuotojų mokymų (paskaitos) apie korupcijos prevenciją organizavimas

- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

Kiekvienų metų I ketv.

Suorganizuota paskaita

9.

Naujai įsidarbinusių darbuotojų supažindinimas su darbuotojų etikos kodeksu, Gyventojų aptarnavimo standarto ir kitų įstaigos teisės aktų nuostatų reikalavimais

- Personalo vadovas - administratorius

Pagal poreikį

Suteikta informacija

10.

Pareiškimų, skundų dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų nagrinėjimas

- Administracija;
- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo;
- Vidaus audito vadovas

Gavus atitinkamą skundą

Išnagrinėtas pareiškimas, skundas

11.

Viešųjų pirkimų procedūrų kontrolė

- Administracija;
- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

Nuolat

Atlikta konkretaus viešojo pirkimo procedūros patikra

12.

Informacijos pacientams apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimas

- Administracija

Nuolat

Parengta bei įstaigos patalpose bei internetiniame puslapyje paskelbta informacija

13.

Poliklinikos darbuotojų švietimas ir informacija apie korupcijos prevencijos priemonių vykdymą

- Administracija;
- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

Nuolat

Parengta bei išplatinta informacija darbuotojams

14.

Sąlygų sudarymas darbuotojams, pacientams, kitiems asmenims anonimiškai pranešti vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

- Direktorius;
- Direktoriaus pavaduotojai;
- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

Nuolat

Informuoti darbuotojus, pacientus, kitus asmenis apie galimybę anonimiškai teikti informaciją

15.

Korupcijos pasireiškimo tikimybių nustatymo vertinimo atitinkamoje Poliklinikos veiklos srityje atlikimas

- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

Kiekvienų metų III ketvirtis

Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimas

16.

Pacientų ir darbuotojų pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos įstaigoje analizė ir rekomendacijų pateikimas

- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

Gavus pasiūlymų

Atlikta pasiūlymų analizė

17.

Poliklinikos medicinos darbuotojų viešųjų privačių interesų derinimo deklaravimo reikalavimų tinkamo vykdymo kontrolė ir įgyvendinimas

- Personalo vadovas - administratorius
- Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

Kiekvienų metų II ketvirtis

Atliktas deklaracijų pateikimo IDIS sistemoje vertinimas ir kontrolė

18.

Tikrinti informaciją dėl į pareigas priimamų atitinkamų kategorijų darbuotojų nepriekaištingos reputacijos

- Personalo vadovas - administratorius

Nuolat

Pateiktas užklausimas STT

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

VšĮ Lazdynų poliklinikoje susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla, prašome nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ir/ar Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą. Pranešti galima tiek asmeniškai, tiek ir anonimiškai. Vadovaujantis VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus 2019-11-29 įsakymu Nr. 0-53, atsakingais už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą poliklinikoje sudaryta Korupcijos prevencijos komisija.

Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus įsakymas „Dėl korupcijos prevencijos komisijos sudarymo“

Apie korupcijos atvejus taip pat galite informuoti skambindami:
VšĮ Lazdynų poliklinikos pasitikėjimo telefono numeris:
(8 5) 266 3126.
Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamas telefono numeris: 8 800 66 004, el. p. korupcija@sam.lt,
STT „karštosios linijos“ telefonas Vilniuje (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt.

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus:
Korupcinio pobūdžio veiksmai, tokie kaip kyšio ėmimas ar davimas – užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų“, atsižvelgiant į aplinkybes, o duodantis kyšį – „baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų“, taip pat atsižvelgiant į aplinkybes (BK 227 str.). Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad visuomenė į kyšio davimo faktą turėtų žiūrėti atlaidžiau, nes nusikalstamą veiką daro abi pusės. Vis dėlto viena jų iš „korupcija užterštos balos“ gali išlipti sausa. Asmenys, savanoriškai pranešę, kad pasiūlė, pažadėjo ar davė kyšį, yra atleidžiami nuo atsakomybės (jeigu kyšio iš jų buvo reikalaujama arba jie buvo provokuojami duoti kyšį).

Informacija, kur kreiptis pacientui, susidūrusiam su korupcinio pobūdžio veikla:
VšĮ Lazdynų poliklinikoje susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla, prašome nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ir/ar Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą. Pranešti galima tiek asmeniškai, tiek ir anonimiškai. Vadovaujantis VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus 2019-11-29 įsakymu Nr. 0-53, atsakingais už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą poliklinikoje sudaryta Korupcijos prevencijos komisija.

Apie korupcijos atvejus taip pat galite informuoti skambindami:
VšĮ Lazdynų poliklinikos pasitikėjimo telefono numeris:
(8 5) 266 3126.
Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamas telefono numeris: 8 800 66 004, el. p. korupcija@sam.lt,
STT „karštosios linijos“ telefonas Vilniuje (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt.

 

Pranešimai apie korupciją
VšĮ Lazdynų poliklinikoje susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla, prašome nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ir/ar Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą. Pranešti galima tiek asmeniškai, tiek ir anonimiškai. Vadovaujantis VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus 2019-11-29 įsakymu Nr. 0-53, atsakingais už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą poliklinikoje sudaryta Korupcijos prevencijos komisija.

Apie korupcijos atvejus taip pat galite informuoti skambindami:

VšĮ Lazdynų poliklinikos pasitikėjimo telefonu: (8 5) 266 3126.
Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamas telefono numeris: 8 800 66 004, el. p. korupcija@sam.lt,
STT „karštosios linijos“ telefonas Vilniuje (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Gerbiami VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientai ir lankytojai, pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti prašome siųsti arba susiekti su Komisijos pirmininkei  Personalo vadovei-administratorei Vilijai Chorostinai
310 kab., telefonu (8 5) 266 3126, elektroniniu paštu Vilija@lazdynupol.lt

2020 metais gauta parama ir jos panaudojimas

Data

Juridinio asmens kodas

Paramos teikėjas
(juridinio asmens pavadinimas)

Suteiktos paramos dalykas

Kiekis vnt.

Paramos vertė Eur

2020.03.30

304405807

VšĮ Laisvės TV

Veido skydeliai

300

210,00

2020.04.09

 

 

Respiratoriai FFP2

1000

1720,00

2020.04.14

 

 

Apsauginiai akiniai

20

112,60

2020.04.14

 

 

Chalatai

70

231,70

2020.04.20

 

 

Chalatai

100

331,00

2020.04.22

 

 

Kombinezonai

150

751,50

2020.04.30

 

 

Respiratoriai FFP3

500

3465,00

2020.05.07

 

 

Chalatai

160

529,60

2020.05.07

 

 

Kombinezonai

140

701,40

2020.06.01

 

 

Respiratoriai FFP2

1000

1460,00

   

 

Viso

 

9512,80

2020.03.30

302478062

UAB "Grinlera"

Dezinfekcinės priemonės

17

245,48

2020.04.02

300092090

UAB "Kurana"

Rankų dezinfekcinis skystis

578,487

299,90

2020.04.16

110058241

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Respiratoriai FFP2

1200

1284,00

2020.06.29

190740859

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Vienkartinės pirštinės (por.)

1000

133,00

2020.11.18

110407458

Berlin Chemie Menarini Baltik UAB

Pulsoksimetrai 2 vnt.ir kraujospūdžio matuoklis 2 vnt.

4

75,44

 

 

 

IŠ VISO

 

11550,62

2019 metais gauta parama ir jos panaudojimas
2019 m. VšĮ Lazdynų poliklinika paramos negavo.
2018 metais gauta parama ir jos panaudojimas
Eilės nr. Paramos teikėjo
identifikacinis numeris
Paramos teikėjo pavadinimas Gauta parama (Eur) Paramos panaudojimas
1 124712523 UAB Savaitė 123 Žurnalai
2 110407458 UAB Berlin Chemie Menarini Baltic 211 Kraujospūdžio matuokliai
2018-2020 metais gautos dovanos

2018-2020 m. poliklinika negavo dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas.
Atnaujinta: 2021-02-05 08:49:24
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)